Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Mw. drs. Geesje Krol BIG-registraties: 89050797916
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94002736

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologie & Psychotherapie Praktijk Geesje Krol E-mailadres: info@geesjekrol.nl
KvK nummer: 17229279
Website: www.geesjekrol.nl

AGB-code praktijk: 94055616

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
De hulpvraag van de cliënt en de cliënt staan centraal in de werkwijze van de praktijk. De therapiemethodiek die gebruikt wordt is cogntieve gedragstherapie en (deel)systeem/gezinstherapie.

De behandelmethode die in mijn dagelijkse praktijk wordt toegepast is Acceptance and Commitment Therapy ook wel ACT genoemd. Het is de meest recente en voor mij zeer inspirerende en positieve gedragstherapie om mee te werken. Dit blijkt werkzaam naast de gezinstherapeutische (systeem) technieken, die gericht zijn op de interacties binnen het gezin of systeem waarin men leeft of leert of werkt.

Er wordt zowel face-to-face als via beeldbellen gewerkt.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Aandachtstekort- en gedrag
 • Pervasief
 • Overige kindertijd
 • Depressie
 • Bipolair en overig
 • Angst
 • Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen

 • Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen
 • Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1

Naam: Geesje Krol BIG-registratienummer: 89050797916

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen
 • Anders: Psychiaters en overige specialisten.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 • Bart Liesveld: Psychiater
 • Annette Heffels: Klinisch Psycholoog
 • Overige collega's van PH te Meerssen.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Op- en afschaling
 • Diagnostiek (psychiatrisch en psychodiagnostiek)
 • Consultatie (psychiatrisch en psychotherapeutisch) Intervisie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij mijzelf en indien nodig (zeer zelden) de huisartsenpraktijk/post en GGZ-crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Wanneer patienten in crisis raken buiten kantooruren worden zij opgevangen door de GGZ-crisisdienst. Bijna altijd is er dan van tevoren overleg geweest met de huisarts en de crisisdienst dat er mogelijk een crisis dreigt en hoe ik in dit geval bereikbaar ben voor overleg.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.geesjekrol.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.geesjekrol.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
 • Link naar website: www.psynip.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
bij mij

Link naar website:
www.psychotherapieheuvelland.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Bart Liesveld: Psychiater
Annette Heffels: Klinisch Psycholoog

en overige therapeuten van PH

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapieheuvelland.nl en www.geesjekrol.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Bij locatie Mierlo wordt de aanmelding door mijzelf ontvangen en verloopt de communicatie en intake en behandeling ook via mijzelf.

Bij locatie Meerssen (PH) wordt de aanmelding door het secretariaat ontvangen via een telefonisch gesprek en wordt de intake en behandeling door mijzelf gedaan.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Geesje Krol en indien nodig aanvullend door Bart Liesveld (Psychiater)

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Psychiater: Bart Liesveld in gewenste situaties.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Geesje Krol

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
 
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Geesje Krol

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In overleg met de volwassen client worden belangrijke betrokkenen uitgenodigd en betrokken. Bij kinderen en jeugdigen worden de ouders betrokken op een wijze die past bij de fase waar het kind in is.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten en ROM (Telepsy).

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Regelmatig en afhankelijk van het verloop, hiervoor is geen standaardperiode aan te geven. In ieder geval per 3 maanden.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Mondelinge evaluatie en tevredenheidsvragenlijst via Telepsy.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Mw. drs. Geesje Krol
Plaats: Mierlo
Datum: 19-02-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt